Igbo A Literature paper 1 SL 2016 May.p...
Igbo_A_Literature_paper_1__SL_2016_May.pdf-M16/1/AXIGB/SP1/IBO/TZ0/XX Igbo A: literature – Standard
Showing 1-2 out of 5
Igbo A Literature paper 1 SL 2016 May.pdf-M16/1/A...
Igbo_A_Literature_paper_1__SL_2016_May.pdf-M16/1/AXIGB/SP1/IBO/TZ0/XX Igbo A: literature – Standard
Igbo A Literature paper 1 SL 2016 ...
Igbo_A_Literature_paper_1__SL_2016_May.pdf-M16/1/AXIGB/SP1/IBO/TZ0/XX Igbo A: literature – Standard
Page 1
M16/1/AXIGB/SP1/IBO/TZ0/XX
Igbo A: literature – Standard level – Paper 1
Igbo A : littérature – Niveau moyen – Épreuve 1
Igbo A: literatura – Nivel medio – Prueba 1
© International Baccalaureate Organization 2016
5 pages/páginas
Instructions to candidates
Do not open this examination paper until instructed to do so.
Write a guided literary analysis on one passage only.
In your answer you must address both of
the guiding questions provided.
The maximum mark for this examination paper is
[20 marks]
.
Instructions destinées aux candidats
N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages.
Les deux questions d’orientation
fournies doivent être traitées dans votre réponse.
Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de
[20 points]
.
Instrucciones para los alumnos
No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje.
Debe abordar las dos preguntas de
orientación en su respuesta.
La puntuación máxima para esta prueba de examen es
[20 puntos]
.
1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos
Wednesday
4
May 2016 (afternoon)
Mercredi
4
mai 2016 (après-midi)
Miércoles
4
de mayo de 2016 (tarde)
2216 – 0695


Page 2
– 2 –
M16/1/AXIGB/SP1/IBO/TZ0/XX
Dee naani
otu
nkebi mkpowa/nkowa agumagu ederede kenduzi/mgbaziri.
N’aziza gi, i ga-enyeriri
ntuziaka banyere ajuju kenduzi/mgbaziri ndi ahu I weputara.
1.
5
10
15
20
25
30
35
40
Ng
zi elelechaala akw
kw
ugbu a.
Chude ebidola
r
, ma otu ihe mere b
na ya na nna
Ng
zi na-ar
r
otu ebe.
Ha na-ah
t
t
b
la na ehihie
b
la.
Nke a mere na mgbe Chude
ji ala
r
b
mgbe Maazi
Onw
ka ji ala nke ya.
Maazi
nw
ka laruo,
naghi
ekwe Ng
zi
ap
ta ezi.
Nke a mere na o teela Chude na Ng
zi h
r
onwe ha anya ikpe az
.
Chude
chechaara ihe
ga-eme, otu uche si
ya buru mmanya jee be Maazi
nw
ka j
a ya ase maka
i
l
Ng
zi ka
mara ihe
ga-ekwu.
Ma o chechaala ihe di
ri
ya, mara na nke ah
enweghi
isi
n’ihi na nke mb
,
b
obere ego a
na-ar
ta ka ya na nne ya ji egbo mkpa ha.
Ahi
a na-any
nne ya nke ukwu ugbu a.
b
r
na nne ya nwere ike kw
do nke aka ya,
mara ihe
ga-eme
n’ihi na
gb
gi
ri
mi
ara gi
, mi
ara nwunye di gi
, i risaa nke gi
ah
.
Nke ab
a,
buladi
na
h
r
ego, nna Ng
zi ga-ama
z
ga-esi ch
p
ya n’ihi na
b
ghi
otu
z
ka e si egbu oke: i jighi
mma gbuo ya, i
k
ụọ
ya isi n’ala, ma
b
i were osisi k
gbuo ya.
gaa na nke nna Ng
zi, o
nwere ike i
si
ya na
ch
r
ka Ng
zi g
kwuo akw
kw
, ma
b
o bulie
gw
ng
ya ebe aka
Chude agaghi
er
, maka na aja agaghi
ach
na-awa akpakwuru danda.
Ihe di
ri
Chude hiri nne.
O ji nway
ọọ
na-eme nke o nwere ike mgbe
b
la o nwere ike ime
ya, kama ebe e soruru ji
gw
, a r
wa mkp
.
O wee kwuo n’obi ya nay a agaghi
eji nkwo ga
l
a nwanyi
n’ihi na e kwuru na kama a ga-atabiri ji
k
gbajawa eze, ya di
n’
k
j
ụọ
oyi.
Ihe
s
r
ya b
r
, Chude agaghi
edinwu i
n
ghara i
di
na-ah
Ng
zi, ma
b
n
olu ya.
Nna ya anaghi
ekwekwa ya ap
ta ezi ma
l
ta
r
, ma ya f
d
i
ga na be Chude.
Ma, nke a
egbochighi
ag
ụụ
i
h
onwe ha i
g
Ng
zi na Chude, maka na anya di
nduri n’ite e sinyere
kpa.
Ndi
Igbo si
hi
a na-as
nkata epukweela ero, ma ugbu a,
hi
a di
be Maazi
nw
ka jere ipu ero,
puo
di
Chude nwa Obi na-eri, ma Maazi
nw
ka si
ya anwala anwa bata n’
hi
a ya.
Ugwu m
ta mgbaji ukwu, agadi nwanyi
am
ta a ri
kata, e zuwe ike, maka na
z
mmiri
mechie, onye mmiri di
mkpa esi
z
nk
jewe mmiri.
b
ezi okwu na ak
na ibe ya bi, ichere
gbabidoro ha ekweghi
ha h
onwe ha anya.
Otu
b
chi
, Chude naara efe n’
l
r
ha, si
kaya
je weta ihe n’
l
, gaa na be Ng
zi ha n’ihi na
ma na Maazi
nw
ka n
n’
l
r
ha ugbu a.
Mgbe
batara, ya na Ng
zi nwere efe n
dewe onwe ha nso, k
ri
a ihe di
ri
ha maka na
z
j
ụọ
oyi, nduri ebee n’ala.
Ebe ah
ka ha n
wee t
ụọ
aro ka ha ab
ụọ
ga-esi na-ezirita onwe ha ozi.
Ihe ha kwutere b
nke a: Nna Ng
zi nwere otu okpu
naekpuma
na-eje
r
.
Okpu ah
kara nka n’ime, di
ka akw
chi
cha.
Mgbe
b
la Maazi
nw
ka ruru n’
l
r
ha, o nwere ebe
naedewe okpu ah
.
Mgbe
r
gbasara, o jee ebe ah
were okpu ya tinye n’isi, ch
wa
z
be ya.
Mgbe o ruru
l
, o dewe okpu ah
ebe
na-ekonye ya na ntu.
Chude na Ng
zi wee
kwek
ri
ta na
b
nna Ng
zi ga na-eziri ha ozi site n’
z
a: n’
z
t
t
, Ng
zi dechaa akw
kw
ch
r
inye Chude, o tinye ya n’ebe akwa e ji mee ime okpu si kaa nka.
Mgbe nna ya kpuuru
okpu ah
ruo n’
l
r
, Chude ga-eje ebe
na-edewe okpu ya were akw
kw
Ng
zi, dee nke
ya tinye.
Mgbe Maazi
nw
ka l
tara dewe okpu ya, Ng
zi ejee ebe ah
were akw
kw
Chude
deere ya.
ta adi
ri
ghi
Chude nke o ji adi
ri
Ng
zi n’ihe
ka
chi
ha ji Maazi
nw
ka eme, n’ihi na
b
onye isi mere onwe ya oke si
m
aka gh
ọọ
nwamba ch
wa ya.
Otu a ka Maazi
nw
ka
si ebughari
akw
kw
ha na-edere onwe ha.
Nani
mgbe ha ji ah
onwe ha anya b
ma Maazi
nw
ka jee
l
ma
nwa gw
, n’ihi na egbe laa ije, uriom
k
k
emeghari
a ah
.


Ace your assessments! Get Better Grades
Browse thousands of Study Materials & Solutions from your Favorite Schools
International Baccalaurea...
International_Baccalaureate
School:
Igbo_A_Literature_SL
Course:
Great resource for chem class. Had all the past labs and assignments
Leland P.
Santa Clara University
Introducing Study Plan
Using AI Tools to Help you understand and remember your course concepts better and faster than any other resource.
Find the best videos to learn every concept in that course from Youtube and Tiktok without searching.
Save All Relavent Videos & Materials and access anytime and anywhere
Prepare Smart and Guarantee better grades

Students also viewed documents