Mongolian A1 paper 1 HL 2012 May.pdf-M12...
Mongolian_A1_paper_1_HL_2012_May.pdf-M12/1/A1MON/HP1/MON/TZ0/XX MONGOLIAN A1 – HIGHER LEVEL
Showing 1-2 out of 4
Mongolian A1 paper 1 HL 2012 May.pdf-M12/1/A1MON/H...
Mongolian_A1_paper_1_HL_2012_May.pdf-M12/1/A1MON/HP1/MON/TZ0/XX MONGOLIAN A1 – HIGHER LEVEL
Mongolian A1 paper 1 HL 2012 May.pd...
Mongolian_A1_paper_1_HL_2012_May.pdf-M12/1/A1MON/HP1/MON/TZ0/XX MONGOLIAN A1 – HIGHER LEVEL
Page 1
M12/1/A1MON/HP1/MON/TZ0/XX
MONGOLIAN A1 – HIGHER LEVEL – PAPER 1
MONGOL A1 – NIVEAU SUPÉRIEUR – ÉPREUVE 1
MONGOL A1 – NIVEL SUPERIOR – PRUEBA 1
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
Do not open this examination paper until instructed to do so.
Write a commentary on one passage only.
The maximum mark for this examination paper is
[25 marks]
.
INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS
N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
Rédigez un commentaire sur un seul des passages.
Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est
[25 points]
.
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
Escriba un comentario sobre un solo fragmento.
La puntuación máxima para esta prueba de examen es
[25 puntos]
.
2 hours / 2 heures / 2 horas
2212-0201
4 pages/páginas
Thursday 10 May 2012 (morning)
Jeudi 10 mai 2012 (matin)
Jueves 10 de mayo de 2012 (mañana)
© International Baccalaureate Organization 2012
22120201


Page 2
– 2 –
M12/1/A1MON/HP1/MON/TZ0/XX
2212-0201
Äîîðõ õî¸ð çîõèîëûí
àëü
íýãèéã
ñîíãîí òàéáàðëàæ áè÷.
1.
5
10
15
20
25
30
35
40
Òýãýýä ñàéí Ìàæèãèéí çàõèñàí ¸ñîîð ìîíãîëûí òóðøóóë, Ýð÷èñèéí Ìààíü
ãàòëàãààð ãàòëààä òýð òàëààð íü ººä óðóó õàéæ þì ýñ îëîâ.
Ýìýýëèéí àäàã Øàð
õóëñààð õàéâ÷ íóòàã ýñ îëäîâ.
Áàæè Ãèíæèëèéí ýõýýð õàéæ ÿâòàë õèâ á¿ñòýé,
õèëýí îéìñòîé, äîëîîí íàñòàé, ãóíàí õàëòàð ìîðüòîé õºâã¿¿í õàðãàëäàâ.
Òýð õºâã¿¿íèéã ºðí¿¿í
1
õººãººä, àñõàí
2
ã¿éöýæ áàðèâ.
Õî¸ð çóóí òóðøóóë äóíäàà
àâ÷ ñóóëãààä, çàíãèé íü ñóðàâ.
“Õýíèé õºâã¿¿í áý, ÷è?
Þó õèéæ ÿâàâ, ÷è?
Õýë, õºâã¿¿í!”
ãýâ.
“Áè Áàéáàãàñ õàíû àëáàò áèëýý.
Åñºí öàãààí òýìýý õàéæ ÿâëàà, áè” ãýâ.
“ĺðâºí Îéðàä öýðýãòýé þ¿, öýðýãã¿é þ¿? Íóòàã íü õàà áàéíà?” ãýâ.
Õºâã¿¿í õýëýâ.
“Òàíûã ñóðæ èð ãýñýí áèø, áàðüæ èð ãýñýí áèø ¿¿?
¯¿íèéã àõìàäàä íü õýëäýã, äýýëèéã çàõààð íü ºìñäºã áèø ¿¿?
Àìüä õ¿ðãýãò¿í,
íàìàéã!
Àìààðàà õ¿ð÷ ìýä¿¿ëüå” ãýâ.
Õºâã¿¿íèé ¿ã ýíý.
Çàñàæ äóó ãàðãàæ ÿäààä,
çàíäàæ ¿ã ñóðæ ÿäààä, àéëãàæ ÷ ÿäààä, àðãàäàæ ÷ ÿäààä çºâøèëäºâ.
“Ìàíûã ñóðæ èð
ãýñýí áèø, áàðüæ èð ãýñýí
áèëýý.
¯¿íèéã àìüä õ¿ðãýå!” ãýýä àâààä õàðèâ.
“ĺðâºí Îéðàäûí çàíã ìýä¿¿ë!” ãýæ õî¸ð õ¿í óðüäààð èëãýýâ.
“ĺðâºí
Îéðàäûí çàõààñ äîëîîí íàñòàé õºâã¿¿íèéã áàðèâ.
Çàíãè íü ýíý” ãýâ.
Ìîíãîëûí
Óáàøè õóí òàéæ ýõëýí îëîí ñàéí, ìóó, äóíä ãóðâóóëàíä ¿¿íèéã õýëæ áàéòàë,
äîëîîí íàñòàé õºâã¿¿íèéã àâ÷ èðýâ.
Õºâã¿¿íèéã õàòóó ¿ãòýé õºâã¿¿í ãýõèéã
ñîíñîîä íàéìàí õºëòýé, çàíäàí øèðýýí äýýð èëä ñóãàëààä òàâèâ.
Óáàøè õóí òàéæ
íàéìàí òýðýìòýé, õàð öîîõîð áàðñûí àðüñààð á¿ðñýí, õîø
3
ºð㺺íä äîëîîí íàñòàé
õºâã¿¿íèéã àâ÷ èðýâ.
Íàéìàí õºëòýé, çàíäàí øèðýýí äîîð ñºãä¿¿ëæ ñóóëãààä õî¸ð
ãàðûã íü àðä íü õ¿ëæ, áàðóóí ºâäãèéã íü óóëûí õàð áàðñ áîëñîí Óðèàíõàéí ñàéí
Ìàæèã äàðæ, ç¿¿í ºâäãèéã íü Áààõàí öýöýí äàðæ ñóóâ.
Óáàøè õóí òàéæ, õºâã¿¿íèé
¿ãèéã ñóðàõäàà: “Çà, èñàë õºâã¿¿í ¿ãýý õýë!” ãýâ.
“ĺðâºí Îéðàä öýðýãòýé þ¿,
öýðýãã¿é þ¿?
Òýä þó õèéæ áàéíà, õýë!”
ãýâ.
Òýãìýãö õºâã¿¿í, Óáàøè õóí òàéæèä ìýä¿¿ëæýý: “Íî¸ä, àéëãàëã¿é ñóðàãòóí,
àëäàëã¿é ìýä¿¿ëüå.
Õîõèìíîëã¿é
4
àñóóãòóí, õîöðîëã¿é ìýä¿¿ëüå.
ĺðâºí Îéðàä,
çàðààíû ¿ñ, õºðººíèé ø¿ä áîëæ, áàò äºðâºëæèí áîëæ, áàéíãà öóã áàéäàã.
Ìýäñýíýý ìýä¿¿ëüå.
¯ë ìýäñýíèéã ìýä¿¿ëæ áîëîõã¿é” ãýâ.
Óáàøè õóí òàéæ,
õºâã¿¿íèé òýð ¿ãýíä áîîãäîîä, “Îéðàäûí íààä çàõàä õýí áàéíà? Öýðýã, íóòàã àëèíûã
íü ÷ õýë!” ãýâ.
Õºâã¿¿í ìýä¿¿ëíý: “Îéðàäûí íààä çàõàä òîæ ìºíãºí äóóëãàòàé, òîâðóóò óëààí
õóÿãòàé, òîðãîí ñàéõàí õ¿ðýìòýé, òîëáîòîé öîîõîð ìîðüòîé, Ìàíãóäûí õºâã¿¿í
ñàéí Ñýðòýíãè, õî¸ð ìÿíãàí çàëóóãàà äàãóóëæ, õî¸ð ìÿíãàí æàäàà õàòãàæ,
õî¸ð ìÿíãàí ìîðèî ñîéæ, “Äàéðàõ ãºðººñ õàà áàéíà, äàéëàëäàõ äàéñàí õàà áàéíà?!”
ãýæ ø¿äýý õàâèð÷, ø¿ëñýý çàëãèæ ñóóíà.
Íî¸ä ò¿¿íä äóð ÷èíü ÿìàð áàéíà?”
“Èñàë, òýð ÷èíü ãàéã¿é.
Ò¿¿íèé öààíà õýí áàéäàã âý?
Õýë!” ãýâ.
“Ýð÷èñ ãîëûí
ýõýíä áóóãààä, Èðæèí Õàðæèí õî¸ð íóòãàà öóãëóóëæ, õàð íóìûí öàãààí ýëýã
ìýò, õàìãààñ ÿëãàð÷, õîéä Èñàëáàéí Ñàéí õèà, äºðâºí ìÿíãàí çàëóóãàà äàãóóëæ,
äºðâºí ìÿíãàí æàäàà õàòãàæ, äºðâºí ìÿíãàí ìîðèî ñîéæ áàéíà.
¯õýëäýõ
äàéñàí áèë ¿¿, ¿ãöýõ çàëóó áèë ¿¿ (àìü ñîëèõ äàéñàí áàéíà óó, àì çºðºõ õ¿í
áàéíà óó)? ãýæ, ø¿äýý õàâèð÷, ø¿ëñýý çàëãèæ ñóóíà.
Íî¸ä ò¿¿íä äóð ÷èíü ÿìàð
áàéíà?” ãýâ.
“Èñàë, òýð ÷èíü ãàéã¿é.
Ò¿¿íèé öààíà õýí áàéäàã âý? Õýë!” ãýâ.
“Îëîí ñ¿ðýã õîíèíä äîâòîëñîí, îãîòîð õºõ ÷îíûí õýâòýý ä¿ðòýé, ºíæèí þì


Ace your assessments! Get Better Grades
Browse thousands of Study Materials & Solutions from your Favorite Schools
International Baccalaurea...
International_Baccalaureate
School:
Mongolian_A1_HL
Course:
Great resource for chem class. Had all the past labs and assignments
Leland P.
Santa Clara University
Introducing Study Plan
Using AI Tools to Help you understand and remember your course concepts better and faster than any other resource.
Find the best videos to learn every concept in that course from Youtube and Tiktok without searching.
Save All Relavent Videos & Materials and access anytime and anywhere
Prepare Smart and Guarantee better grades

Students also viewed documents