Pilipino A2 paper 2 HL 2010 May.pdf-M10/...
Pilipino_A2_paper_2_HL_2010_May.pdf-M10/2/A2PIL/HP2/TGL/TZ0/XX PILIPINO A2 – HIGHER LEVEL
Showing 1-2 out of 3
Pilipino A2 paper 2 HL 2010 May.pdf-M10/2/A2PIL/HP...
Pilipino_A2_paper_2_HL_2010_May.pdf-M10/2/A2PIL/HP2/TGL/TZ0/XX PILIPINO A2 – HIGHER LEVEL
Pilipino A2 paper 2 HL 2010 May.pdf...
Pilipino_A2_paper_2_HL_2010_May.pdf-M10/2/A2PIL/HP2/TGL/TZ0/XX PILIPINO A2 – HIGHER LEVEL
Page 1
M10/2/A2PIL/HP2/TGL/TZ0/XX
PILIPINO A2 – HIGHER LEVEL – PAPER 2
PILIPINO A2 – NIVEAU SUPÉRIEUR – ÉPREUVE 2
FILIPINO A2 – NIVEL SUPERIOR – PRUEBA 2
Friday 14 May 2010 (morning)
Vendredi 14 mai 2010 (matin)
Viernes 14 de mayo de 2010 (mañana)
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
Do not open this examination paper until instructed to do so.
Answer one question.
INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS
N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
Traitez un sujet de composition.
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS
No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
Conteste a una pregunta.
2 hours / 2 heures / 2 horas
2210-2050
3 pages/páginas
© International Baccalaureate Organization 2010
22102050


Page 2
– 2 –
M10/2/A2PIL/HP2/TGL/TZ0/XX
2210-2050
Sumulat ng sanaysay sa
isa
sa sumusunod.
Ibatay ang sagot sa mga opsyong kultural
at/o
opsyong
panliteratura na pinag-aralan sa klase.
Ang reperensiya sa ibang paksa o akdang panliteratura ay
pinapayagan pero di dapat maging pangunahing katawan ng sagot.
Wika at Kultura
1.
Si Ludwig Wittgenstein ay nagsabi minsan na “Ang mga hanggahan ng aking wika ay
nangangahulugan ng mga hanggahan ng aking daigdig.”
Ipaliwanag ang kaisipang ito batay sa
iyong napag-aralan sa opsiyong ito.
2.
Kadalasan, ang pagkakaiba-iba ng mga wika at kultura ay humahantong sa di-pagkakaunawaan sa
pagitan ng magkakaibang mga lipi.
Ayon sa iyong napag-aralan sa opsiyong ito, gaano ang iyong
pagsang-ayon sa pahayag na ito?
Medya at Kultura
3.
Talakayin kung paanong may kapangyarihan ang mass media na lumikha ng mga bagong isteryutipo
na maaaring makabuti o makasama rin sa lipunan.
4.
Sumasang-ayon ka ba na maaari ring magdulot ng mabuti ang pagsesensura sa mass media?
Mga Isyung Panghinaharap
5.
Dahil sa pag-unlad ng siyensiya at medisina, humahaba na ang buhay ng mga tao.
Dapat ba tayong
makuntento o mabahala sa isang hinaharap kung saan humahaba na ang buhay ng mga tao?
Sa iyong
sagot magbigay ng mga halimbawa mula sa iyong napag-aralan sa opsiyong ito.
Mga Isyung Pandaigdig
6.
Realistiko bang asahan ang mga indibidwal na aktibong makisangkot sa paglutas sa problema ng
global warming
?
Sa iyong sagot magbigay ng mga halimbawa mula sa iyong napag-aralan sa
opsiyong ito.
Mga Isyung Panlipunan
7.
May kasabihan na “Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang.”
Ipaliwanag kung paano
tayo maaaring gabayan ng kasabihang ito sa paglutas ng problema ng di-pagkakapantay-pantay ng
mahirap at mayaman sa lipunan.


Ace your assessments! Get Better Grades
Browse thousands of Study Materials & Solutions from your Favorite Schools
International Baccalaurea...
International_Baccalaureate
School:
Pilipino_A2_HL
Course:
Great resource for chem class. Had all the past labs and assignments
Leland P.
Santa Clara University
Introducing Study Plan
Using AI Tools to Help you understand and remember your course concepts better and faster than any other resource.
Find the best videos to learn every concept in that course from Youtube and Tiktok without searching.
Save All Relavent Videos & Materials and access anytime and anywhere
Prepare Smart and Guarantee better grades

Students also viewed documents